Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda  indywidualna Rektora UMK  za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej w 1979 roku.
 • Nagrody za działalność dydaktyczno-wychowawczą w 1976, 1979 i 1983 roku.
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej w roku akademickim 1988/89 oraz 1994/95.
 • Dyplom Uznania z Muzeum Historii Miasta Gdańska, za twórczy udział w rewaloryzacji Domu Uphagena w Gdańsku, 1998 r.
 • Dyplom-Podziękowanie za wielki wkład i osiągnięcia przy renowacji i konserwacji zabytków sztuki na terenie woj. Wielkopolskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, grudzień 1999 r.
 • Dyplom-Z wyrazami wdzięczności za dzielenie się mądrością i doświadczeniem w konserwacji i pielęgnacji Domu Bożego. Słuchacze Podyplomowego Studium Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Sztuki Kościelnej, Toruń 2002 r.
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2005 roku.
 • DOLNOŚLĄSKI LAUR KONSERWATORSKI 2017 barokowemu sarkofagowi Hedwig Elizabeth von Arnim z bazyliki p.w. św. Bartłomiejea Apostola i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, przyznany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków wykonawcom prac konserwatorskich oraz metaloplastycznych przy sarkofagu: Marii Rudy i Jackowi Sobolewskiemu, jako przykład interdyscyplinarnego dzieła konserwatorskiego, w którym połączenie wizji konserwatorskiej i umiejętności wykonawcze pozwoliły na przywrócenie cennego zabytku śląskiej sztuki funeralnej.
 • Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Hereditas Saeculorum” za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków, przyznany w 2017 roku.
 • Dyplom Uznania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Prezesa Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej „Pomocna Dłoń Zabytkom” za zaangażowanie w ochronę i opiekę nad zabytkami regionu Pomorza Środkowego, w podziękowaniu za wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem działań konserwatorskich. Słupsk 17-18 wrzesień 2018 r.
 • Uroczyste PODZIĘKOWANIE dla Pani Marii Rudy za wkład w odbudowę kościoła św. Jana w Gdańsku, składa Dyrektor Lawrence Ugwu w imieniu Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Gdańsk 5 lipca 2021
 • Uroczyste PODZIĘKOWANIE od Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Józefa Blanka oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyny Olęckiej za cenne wsparcie merytoryczne przy realizacji prac konserwatorskich oraz doskonałą promocję zrewitalizowanego obiektu zabytkowego dawnego kościoła ewangelickiego na Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury. Nowe Miasto Lubawskie 8 październik 2021 r.