Nauczanie akademickie

Od 1970 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Od 1979 r. – wykładowca, od 1984 r. – starszy wykładowca. Od 1975 r. kierowałam konserwatorskimi pracami końcowymi i dyplomowymi studentów KRzKiDA przy cennych zabytkach kamiennych, ceramicznych oraz z kości słoniowej. Do 2015 r. prowadziłam zajęcia ćwiczeniowe, pracownie konserwacji zabytków, dyplomy konserwatorskie oraz wykłady. Były to, m.in.:

  • Konserwacja  kamiennych obiektów zabytkowych – profilaktyka, konwersatorium dla  II r. studentów specjalności Konserwacja Rzeźby Kamiennej i Detali Architektonicznych.
  • Konserwacja  kamiennych obiektów zabytkowych – wzmacnianie(do 2014), wykłady dla II r. studentów specjalności KRzKiDA .
  • Naturalne i sztuczne kamienie w rzeźbie i architekturze – ceramika,  wykłady dla III r. studentów specjalności KrzKiDA.
  • Konserwacja Zabytków Kamiennych, wykłady dla IV r. studentów specjalności KrzKiDA.
  • Zarys problematyki konserwacji materiałów budowlanych (kamień, cegła),  wykłady dla  III r. studentów  Ochrony Dóbr Kultury oraz II r.  studentów  Studium  Zaocznego  ODK.
  • Pracownia Konserwacji Ceramiki,   dla III r.  studentów specjalności KrzKiDA.
  • Pracownia Dyplomowa  dla  studentów  IV i V roku specjalności KRzKiDA.
  • Wykłady na 2-letnim Studium Podyplomowym Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego w zakresie budowli świeckich i sakralnych: Ogólne zasady ochrony, profilaktyki i konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego .

Ponadto:

Prowadziłam 2-tygodniowy kurs konserwacji mozaiki antycznej (wykłady i ćwiczenia) podczas Letniego Uniwersytetu St. Clement w Ohridzie – Macedonia, w latach 2010 i 2011 (St. Clement’s Summer University).

Obecnie, od 2016 r. , jako aktywny-nieetatowy nauczyciel akademicki, prowadzę wykłady (j.w.) z profilaktyki (konwersatorium), ceramiki, konserwacji zabytków kamiennych, technik zdobniczych w rzeźbie i detalu architektonicznym, oraz konserwacji rzemiosła artystycznego w ramach godzin zleconych. Nadal jestem koordynatorem i wykładowcą na 2-letnim Studium Podyplomowym.

Kierowałam letnimi praktykami studenckimi (po III i IVr)  przy zewnętrznych, kamiennych rzeźbach oraz elementach architektonicznych w Kłodzku: Figura Wotywna z zespołem rzeźb – lata 1972, 1974/75, w Głogówku: portal Zamku Dolnego oraz rzeźba parkowa – 1976 r., w Oliwie: portal klasztoru od strony ogrodu – 1983 r., w Zakopanem: cztery kamienne nagrobki na zabytkowym cmentarzu Pęksowy Brzyzek–1989 r.

W początkach XXI w. prowadziłam następujące, letnie praktyki konserwatorskie: 2010r.- kamienna, gotycka płyta nagrobna Biskupa Zbyluta Pałuki herbu Topor z Gołańczy (1383), z Katedry we Włocławku; 2011r.- nagrobek Gertrud Rohlmann (1910) z przedstawieniem Anioła z terakoty i polichromowanej tumby grobowej, na cmentarzu przy gotycko-renesansowym kościele parafialnym w Osieczku; 2013r. – marmurowy nagrobek z przedstawieniem Anioła Śmierci (pocz. XX w.), na cmentarzu parafialnym w Kościerzynie; 2014 r.- kamienno/lastrykowy nagrobek Janiny Wendlikowskiej (1893), na cmentarzu parafialnym w Kościerzynie.

Organizowałam i kierowałam w latach 70-tych i 80-tych XX w.  studenckimi objazdami terenowymi w ramach specjalności KRzKiDA. Sprawowałam opiekę merytoryczną i kierowałam pracami konserwatorskimi stażystów z Niemiec i Francji oraz doktoranta z Chin. Brałam udział w organizowaniu corocznych wystaw prac dyplomowych studentów KRzKiDA oraz wystaw okolicznościowych, jak targi konserwatorskie, obchody jubileuszu i konferencje.