Tematyka badawcza

Jako konserwator i technolog dzieł sztuki:

  • zajmuję się badaniami technologicznymi i materiałoznawczymi zabytkowych materiałów porowatych, poddawanych zabiegom konserwatorskim i restauratorskim
  • opracowałam technologię postępowania konserwatorskiego przy zabezpieczaniu, uzupełnianiu ubytków i rekonstrukcjach malarskich w zabytkowych obiektach ceramicznych, w tym także archeologicznych
  • wykonuję ekspertyzy technologiczno-konserwatorskie oraz projekty konserwatorskie dotyczące zabytków kamiennych, ceglanych i ceramicznych
  • prowadzę nadzory konserwatorskie przy cennych zabytkach architektury sakralnej i świeckiej.

W latach 70-tych i 80-tych XX w. realizowałam następujące prace badawcze przedstawione w formie maszynopisów, w ramach tematu głównego, pt. Badania nad możliwością wzmacniania struktury tynków polichromowanych wraz z podłożem:

  1. Badania możliwości strukturalnego wzmacniania materiałów porowatych na drodze polimeryzacji monomeru – metakrylanu metylu w układzie inicjująco-aktywującym (1977 r.)
  2. Badania właściwości fizyczno-mechanicznych oraz chemicznych powłok tworzyw sztucznych (Paraloid B-72, polimetakrylan metylu, Epidian 5), proponowanych do wzmacniania strukturalnego materiałów porowatych (1977/78/79 r.)
  3. Badania kapilarnego wznoszenia się impregnatów i rozkładu żywic termoplastycznych w strukturze tynków (1979 r.)
  4. Wzmacnianie strukturalne materiałów porowatych za pomocą polimetakrylanu metylu o różnej masie cząsteczkowej; modyfikacja żywicy  przy pomocy związków silanowych, celem zwiększenia wodoodporności  oraz przyczepności powłok żywicznych do materiałów porowatych (1980/81r.)

Wygłaszam referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach (kliknij tutaj).