Projekty, ekspertyzy i opinie

 1. Ekspertyza badawczo-konserwatorska dotycząca zabytkowej, kamiennej elewacji budynku Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, Toruń 1995 r.
 2. Ekspertyza badawczo-konserwatorska dotycząca elementów kamiennych i ceramicznych spalonej XIX w. Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju, Toruń 1996 r.
 3. Ekspertyza badawczo-konserwatorska zabytkowej elewacji k-ła p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, Toruń 1997 r.
 4. M. Rudy, J. Krause, Opracowanie dotyczące stanu zachowania i programu prac konserwatorskich przy Sarkofagu Błogosławionego Bogumiła z kościoła parafialnego w Uniejowie, Toruń 1997 r.
 5. Opinia konserwatorska dotycząca stanu zachowania i przyczyn zniszczeń oraz programu konserwatorskiego dla późnogotyckich kafli niszowych z zewnętrznej ściany prezbiterium kościoła parafialnego w Matarni k/Gdańska, Toruń 1998 r.
 6. Ekspertyza konserwatorska dotycząca badań, stanu zachowania, przyczyn zniszczeń i wytycznych konserwatorskich w pracach przy murach piwnic i dziedzińca Zamku w Oporowie, Toruń 1998 r.
 7. Ekspertyza konserwatorska dotycząca badań, stanu zachowania i przyczyn zniszczeń oraz zaleceń konserwatorskich w pracach przy fontannie Orła Białego i pomnika Flory w Szczecinie, Toruń 1999 r.
 8. Ekspertyza konserwatorska dotycząca badań, stanu zachowania oraz przyczyn zniszczeń, a także programu prac konserwatorskich przy gotyckim, kamiennym Krzyżu Pokutnym ze Stargardu Szczecińskiego, Toruń 2001 r.
 9. Opracowanie technologii, koordynacja badań i wykonawstwo imitacji glazury na ceramicznym, zewnętrznym nagrobku Carla Hauptmanna w Muzeum Karkonoskim w Szklarskiej Porębie, Toruń 2001 r.
 10. Opracowanie stanu zachowania, programu konserwacji i restauracji oraz sposobu ekspozycji siedmiu renesansowych kafli Wielkiego Pieca w Gdańsku, odnalezionych i pozyskanych w 2000r. z Muz. Uniwersyteckiego KUL, Toruń 2001/2002 r.
 11. Ekspertyza konserwatorska dot. stanu badań, historii konserwacji, badań materiałoznawczych, stanu zachowania i przyczyn zniszczeń, a także programu prac konserwatorskich Kaplicy Grobowej Rodziny Scheiblerów na Starym Cmentarzu w Łodzi. Toruń 2005 r.
 12. Ekspertyza konserwatorska dotycząca badań, stanu zachowania oraz propozycji prac konserwatorskich i restauratorskich przy Grobowcu Rodziny Racięckich na zabytkowym cmentarzu w Kłóbce k/Kowala, Toruń 2006 r.
 13. Projekt Konserwatorski; dokumentacja badawcza i program postępowania konserwatorskiego w zakresie gotyckiej elewacji kościoła p.w. św. Józefa w Sadowie i dzwonnicy przy kościele wraz z pracami osuszeniowymi murów przyziemia. Toruń, 2007 r.
 14. Ekspertyza technologiczno-konserwatorska ceglanych ruin gotyckiego kościoła p.w. św. Mikołaja w Toruniu, 2007 r.
 15. Współautorka projektów konserwatorskich prowadzonych pod kier. dr hab. J. Łukaszewicz prof. UMK w Toruniu: 
  • Badania konserwatorskie stanu zachowania przedproży kamienic przy Długim Targu 1-10 oraz 14-16 w Gdańsku, 2005/2007 r.
  • Badania konserwatorskie stanu zachowania elewacji zewnętrznych i wewnętrznych k-ła św. Jana w Gdańsku, 2007 r.
  • Badania konserwatorskie stanu zachowania Bramy Frydlandzkiej w Kaliningradzie, Toruń 2008 r.
 16. Współautorka Opinii dotyczącej aktualnego stanu zachowania elewacji budynku Dworu Biskupów Krakowskich w Pabianicach, opr. dla Sądu Okręgowego w Łodzi, Toruń 2008 r.
 17. Projekt konserwatorski dla całości murów Zamku w Oporowie oraz muru dawnego sadu zamkowego, Toruń 2008 r.
 18. Ekspertyza badawczo-konserwatorska dotycząca murów zabytkowej Remizy Straży Pożarnej we Włocławku, Toruń 2008 r.
 19. Ekspertyza badawczo-konserwatorska murów obwodowych gotyckiego kościoła p.w. św. Mikołaja w Łąkorzu, Toruń 2008 r.
 20. Badanie stanu zachowania i programu prac ratunkowo-zabezpieczających dla gotyckich malowideł ściennych w kościele p.w. św. Katarzyny w Brodnicy, Toruń 2009 r.
 21. Ocena stanu zachowania, przyczyn zniszczeń i opracowanie programu konserwatorskiego dla elewacji gotyckiego ceglanego kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie (woj. kujawsko-pomorskie), Toruń 2009 r.
 22. Badania konserwatorskie, ocena stanu zachowania i stopnia zawilgocenia murów na zewnątrz i wewnątrz k-ła p.w. NMP w Lubecku (woj. śląskie), Toruń 2009 r.
 23. Opinia dotycząca aktualnego stanu zachowania Kaplicy Grobowej Rodziny Scheiblerów na Cmentarzu Starym w Łodzi wraz z programem prac konserwatorskich i restauratorskich, Toruń 2009 r.
 24. Opinia konserwatorska dot. stanu zachowania i przyczyn zniszczeń wraz z badaniami technologicznymi i wytycznymi konserwatorskimi dla murów obwodowych k-ła p.w. św. Krzyża (ZK-1) w Grudziądzu, Toruń 2009 r.
 25. Opinia na temat przeprowadzonych prac remontowych w klasztorze w Owińskach związanych z prowadzonym remontem tynków zewnętrznych w zakresie zastosowanych materiałów /opracowanie zespołowe/. Toruń 2009 r.
 26. Współautorka Projektu Konserwatorskiego zabytkowej Auli Gimnazjum I LO im. T. Kościuszki w Chełmnie, Toruń 2010 r.
 27. Badania technologiczne oraz program prac zabezpieczająco-ratunkowych przy gotyckim malowidle ściennym na wschodniej ścianie nawy południowej we wnętrzu k-ła farnego pw. św. Katarzyny w Brodnicy. Toruń 2010 r.
 28. Ekspertyza konserwatorska dotycząca oceny poziomu wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniach piwnicznych zabytkowego budynku poklasztornego przy ul. Św. Jakuba 20a w Toruniu, 2010 r.
 29. Projekt konserwatorski ratowania murów obwodowych gotyckiego k-ła p.w. św. Mateusza w Sarnowie, Toruń 2010 r.
 30. Projekt konserwatorski dla murów obwodowych, krypt i dachów k-ła i klasztoru reformatów w Łabiszynie. Toruń 2010 r.
 31. M.Rudy, S.Figurniak, Projekt konserwatorski dla klasztoru pocysterskiego, obecnie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Toruń-Poznań 2010 r.
 32. Stan zachowania, program i kosztorys prac konserwatorskich renowacji muru okalającego teren k-ła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pokrzydowie. Toruń 2010.
 33. Opinia dotycząca profilaktycznego postępowania konserwatorskiego przy fontannie na Placu Orła Białego w Szczecinie. Toruń 2010 r.
 34. Projekt Konserwatorski dla murów obwodowych, ścian i detali architektonicznych wnętrza kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie. Toruń 2011.
 35. Ekspertyza konserwatorska dotycząca badań stanu zachowania i przyczyn zniszczeń wraz z programem oraz kosztorysem prac konserwatorskich przy fundamentach i piwnicach krzyżackiego Zamku Wysokiego w Człuchowie, odkrytych podczas prac archeologicznych prowadzonych w 2011 roku. Toruń 2011 r.
 36. Opinia konserwatorska dla murów obwodowych gotyckiej Fary w Chełmnie. Toruń 2012. Praca zespołowa.
 37. Program konserwatorski dla wybranych sal muzealnych gotycko-renesansowego Ratusza w Chełmnie, Toruń 2012 r.
 38. Maria Rudy, Ryszard Szewczyk; Opinia konserwatorska dotycząca wystroju malarskiego Sali Spotkań w Zespole klasztornym ss. Miłosierdzia w Chełmnie. Toruń 2012
 39. Ekspertyza Konserwatorska dla kamienno-ceglanych ruin murów obronnych Zamku w Koźlu. Toruń 2012 r.
 40. Kierownictwo Projekt Konserwatorskiego, Gotycki kościół p.w. św. Bartłomieja i św. Anny w Wabczu. Toruń 2012 r.
 41. Opracowanie Programu Konserwatorsko-Rewaloryzacyjnego dla kościoła p.w. św. Katarzyny w Osieczku, gm. Książki. Toruń 2012 r.
 42. PKierownictwo Projekt Konserwatorskiego, Gotycki kościół św. Małgorzaty w Łobdowie. Toruń 2012 r.
 43. Program Konserwatorsko-Rewaloryzacyjny dla kompleksu Pałacowo-Parkowego (XVIII w) w Lubostroniu, gm. Łabiszyn. Toruń 2012 r.
 44. Ekspertyza Konserwatorska dla gotyckich, ceglano-kamiennych murów zamku pokrzyżackiego w Kwidzynie. Toruń 2013 r.
 45. Program prac konserwatorskich wraz z badaniami stanu zachowania dla elewacji gotyckiego kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowite woj. warmińsko-mazurskie, Toruń 2013 r.
 46. Konserwatorska Opinia Ekspercka dotycząca stanu zachowania kamiennej Fontanny Orła Białego w Szczecinie oraz sposobu wykonania niezbędnych prac zabezpieczająco-konserwatorskich przy zabytku, Toruń 2013 r.
 47. Ekspertyza Konserwatorska dla ceglano-kamiennych zabytkowych obwarowań miejskich w Byczynie, Toruń 2013.
 48. Ekspertyza Konserwatorska dla ceglano-kamiennych murów we wnętrzu dawnej Prochowni gotyckiego Zamku w Łęczycy, Toruń 2014 r.
 49. Maria Rudy, Wojciech Marat, Badania, wytyczne i zalecenia konserwatorskie wraz z programem konserwatorsko-naprawczym dotyczącym zabytkowych murów obronnych na Starówce w Warszawie, Zarząd Terenów Publicznych W-wa, Toruń 2014 r.
 50. Ekspertyza Konserwatorska dotycząca badań, sporządzenia dokumentacji obejmującej wytyczne i założenia konserwatorskie wraz z programem prac w kościele p.w. Św. Krzyża z terenu obecnego ZK-1 w Grudziądzu, Toruń 2014 r.
 51. Ekspertyza Konserwatorska dotycząca badań stanu zachowania i przyczyn zniszczeń oraz sporządzenia dokumentacji obejmującej wytyczne i program prac konserwatorskich dla murów obwodowych romańskiego kościoła p.w. Narodzenia NMP Tulcach, Toruń 2014 r.
 52. Opinia konserwatorska dotycząca zasadności przeniesienia kolekcji kamiennej rzeźby średniowiecznej z parteru na pierwsze piętro w budynku Muz. Narodowego we Wrocławiu, Toruń 2014 r.
 53. Ekspertyza Konserwatorska do wydania decyzji administracyjnej dot. Fontanny przy pl. Orła Białego w Szczecinie, Toruń 2014 r.
 54. Maria Rudy, Etyka i estetyka w konserwacji ceramiki antycznej w oparciu o wybrane przykłady. Materiały I-ego Międzynarodowego Sympozjum Ceramiki i Szkła, IAE PAN i ASP pt. Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji. Wrocław 17-19 wrzesień 2014. Wrocław 2017. s. 357-379.
 55. Ekspertyza Konserwatorska; badania stanu zachowania zabytkowej latarni morskiej (1835-38) w Jarosławcu wraz z wytycznymi i programem prac konserwatorskich, Toruń 2015 r.
 56. Maria Rudy, Ryszard Kowalski, Ekspertyza Konserwatorska dotycząca Przedproża Ratusza Głównego Miasta Gdańska wraz z programem prac konserwatorskich, Toruń 2015 r.
 57. Ekspertyza Konserwatorska Pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku (1946),Toruń 2015 r.
 58. Maria Rudy, Konserwatorska Opinia Ekspercka dot. zawilgocenia murów Zespołu Przedbramia w Gdańsku wraz z weryfikacją projektu budowlanego i zaleceń w zakresie konserwatorskim autorstwa T. Karpowicza z 2015 r. Toruń kwiecień 2016.
 59. Maria Rudy, Ekspertyza Konserwatorska murów teatru im. A. Gryphiusa w Głogowie wraz z programem prac zabezpieczająco-restauratorskich, Toruń 2016.
 60. Maria Rudy, Ekspertyza Konserwatorska; badania stanu zachowania Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli wraz z wytycznymi i programem prac konserwatorskich, Toruń 2016
 61. Maria Rudy, KONSERATORSKA OPINIA EKSPERCKA; opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich detali kamiennych Lapidarium, osadzonych w północnym murze szyi Zespołu Przedbramia w Gdańsku. Toruń, grudzień 2016.
 62. Konserwatorskie podsumowanie wyników badan materiałoznawczych dla tynkarskich warstw historycznych wieży Ratusza renesansoego w Lesznie, Toruń, listopad 2016.
 63. Maria Rudy, KONSERATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca wytycznych konserwatorsko-budowlanych do prac zabezpieczających mury Ratusza w Lesznie na podstawie badań historycznych oraz współczesnych, Toruń, październik 2017.
 64. Maria Rudy, KONSERATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca badań materiałoznawczych detali krakowskich wiaduktów historycznych wraz z wytycznymi konserwatorsko-budowlanymi oraz programem prac profilaktyczno-zabezpieczających i restauratorskich przy zabytkowych wiaduktach, na postawie omówionych wyników badań, Krakow-Toruń 2017/2018.
 65. Maria Rudy, KONSERATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca badań stanu zachowania fragmentów polichromii sklepienia oraz detali zdobniczych sztukatorskich i marmurowych przedsionka zabytkowej Willi Reinholda Richtera w Łodzi wraz z wytycznymi konserwatosko-budowlanymi do programu prac ratunkowych i profilaktyczno-zabezpieczjących, Łódź-Toruń 2017/2018.
 66. Maria Rudy, KONSERATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca problematyki badawczo-rozpoznawczej i technologiczno-konserwatorskiej przy zachowanych elementach wystroju wnętrza dawnego kościoła ewangielickiego w Nowym Mieście Lubawskiem, Toruń 2018.
 67. Maria Rudy, KONSERWATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca badań stanu zachowania zabytkowego pomnika z figurą Chrystusa Króla wzniesionego w 1946r. w Wyrzysku wraz z wytycznymi konserwatorsko-budowlanymi do programu prac ratunkowych i profilaktyczno-zabezpieczających., Toruń 2018.
 68. Maria Rudy, KONSERWATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca badań stanu zachowania zabytkowej wieży Poczty Głównej w Bydgoszczy wraz z wytycznymi i programem prac zabezpieczająco-konserwatorskich oraz technologią ich wykonania, Toruń 2018.
 69. Maria Rudy, KONSERWATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca badań stanu zachowania fragmentu gotyckiego muru obronnego dawnego zamku krzyżackiego przy ul. Wartkiej/Grodzkiej w Gdańsku, Toruń 2018/19.
 70. Maria Rudy, EKSPERTYZA KONSERWATORSKA; Badania stanu zachowania kamiennej dekoracji elewacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz wytyczne konserwatorsko-budowlane wraz z programem prac zabezpieczająco-konserwatorskich, Toruń 2019.
 71. Maria Rudy, EKSPERTYZA KONSERWATORSKA; Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Program prac konserwatorskich, Toruń 2020.
 72. Maria Rudy, KONSERWATORSKA OPINIA EKSPERCKA; dotycząca opracowania badań stanu zachowania oraz wytycznych konserwatorskich wraz z programem prac zabezpieczająco-restauratorskich dla elewacji i wnętrza ceglano-kamiennego zabytkowego budynku dawnego magazynu urzędu prowiantowego w Iławie, Toruń 2020.
 73. OPINIA dotycząca prac konserwatorskich wykonanych przy posadzce Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Toruń, 29.06.2020
 74. OPINIA KONSERWATORSKA dotycząca oceny dotychczas prowadzonych prac ratunkowo-zabezpieczających przy odkrywanych historycznych malowidłach ściennych we wnętrzach pałacu Gałeckich w Krotoszynie wraz ze wskazaniem podstaw technologicznych wartościujących odkryte elementy polichromii. Toruń, 16.05.2022
 75. KONSERWATORSKA OPINIA EKSPERCKA. Opracowanie badań stanu zachowania oraz wytycznych konserwatorskich wraz z programem prac zabezpieczająco-restauratorskich dla elewacji ceglano-kamiennego zabytku – budynku Sali Gimnastycznej ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie., Toruń, czerwiec 2023.